วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ นายชานล นนทกุลพงศ์

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ มอบทุนปัจจัยพื้นฐานและทุนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ กลุ่มต่อเนื่อง (นักเรียนรับเงินสด) จำนวน ๗ ราย ณ หน้าห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ