วันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร เวลา ๐๗.๕๐ น. ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน จำนวน ๒๒ ราย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ห้องพระมหาธีรนาถ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

เผยแพร่ : Aiyapat khtodee