ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE ณ ห้องทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

ขอขอบพระคุณ

๑.คุณอารีรัตน์ เนติวัชรเวช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๒.คุณรจนา บุญทวี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๓.คุณศิรินทร์ทิพย์ สมบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

๔.คุณสุดารัตน์ ศรีชมภู เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล