วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖เวลา ๐๘.๐๐ น. นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายยุทธนา เส้นเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรกับนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

เผยแพร่ : Aiyapat khtodee