สุขศึกษาพลศึกษา

นางสาวพรรณี  เครือชาลี

ครูชำนาญการพิเศษ

นายจักรินทร์  สมศรี

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุริโย ขันธุรา

ครูชำนาญการ

นายอัศวิน  ชูเชิด

ครู

นายปรัชญา กล่ำเชย

ครู

นายอรรถพล  อ่างแก้ว

ครูผู้ช่วย