คณะกรรมการบริหารสมาคม
ศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครอง

ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง

1. นายสง่า  สู้ณรงค์        นายกสมาคม
2. นายวีระศักดิ์ พร้อมโกมล        อุปนายกคนที่ 1
3. นายบุญเลิศ ไชยช่วย        อุปนายกคนที่ 1
4. นายมนต์ชัย เพียรทำ        เลขาธิการ
5. นายหนูเกณฑ์ เพียรทำ        ผู้ช่วยเลขาธิการ
6. นางจงลักษณ์ เครือชาลี        ผู้ช่วยเลขาธิการ
7. นายประหยัด เนตรหาญ        นายทะเบียน
8. นางศิริเนตร ศรีสวัสดิ์        ผู้ช่วยนายทะเบียน
9. นางลำใย  จารุกาญจน์        ผู้ช่วยนายทะเบียน
10. นางสาวสุวรรณี แซ่เลียว        เหรัญญิก
11. นางสงวนศรี มาศเหลือง        ผู้ช่วยเหรัญญิก
12. นางนิภรณ์ เนตรหาญ        ผู้ช่วยเหรัญญิก
13. นางสว่างจิต พร้อมโกมล        ปฏิคมปฏิคม
14. นางวาสนา จันทรเสนา        ผู้ช่วยปฏิคม
15. นางเรณู ซื่อตรง        ผู้ช่วยปฏิคม
16. นางสาวปริยฉัตร พรหมศรี        ประชาสัมพันธ์
17. นายสุรชาติ มัจฉามารถ        ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
18. ร.ต.สุภาพ ต้นจันทน์        ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
19. นายธงชัย พลอยอ่ำศรี        กิจกรรมและนันทนาการ
20. นายรังสิต อินทนิล        ผู้ช่วยกิจกรรมและนันทนาการ
21. นายประมวล เจนร่วมจิตร        ผู้ช่วยกิจกรรมและนันทนาการ
22. นางสาววัฒนา บุญอารีย์        ผู้ช่วยกิจกรรมและนันทนาการ
23. นายบุญเพ็ง ไชยนา        แผนงานและนโยบาย
24. นายเฉลิม บุญแจ้ง        กรรมการ
25. นางสุวิชชา ทองทั่ว        กรรมการ
26. นางสุวรรณี พุฒตาลดง        กรรมการ
27. ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์        กรรมการ
28. นายนิทัศน์ ทองชัย        กรรมการ
29. นายประพนธ์ โตจำเริญ        กรรมการ
30. นายสุภาพ วรศิริ        กรรมการ
31. นางนพรัตน์ เหลื่อมพล        กรรมการ
32. นายชื่น วงเพ็ญ        กรรมการ
33. นายประมวล รังสิทัตศุกล        กรรมการ
34. นางมณีรัตน์ สันทัดค้า        กรรมการ
35. นายประภาส สุทธิอาคาร        กรรมการ

css templates
Address

546 หมู่ 2 ถนนแจ้งสนิท
ตำบลลุมพุก
อำเภอคำเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร 35110

Contacts

Email: Chanupatham.ict@gmail.com
Phone: 045-791-035
Fax: 045-791-297