รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง

1.นายประภาส  สุทธิอาคาร        ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ
2.นายชาญวิทย์  หมุนอุดม        ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ
3.นายประมวล  ศรีวิเศษ        ผู้แทนครู    กรรมการ
4.นางทองสุข  ชารีแก้ว        ผู้แทนองค์กรชุมชน    กรรมการ
5.นางสาวดวงตา  ราชอาษา        ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กรรมการ
6.นางณัฎฐินี  วาดสูงเนิน        ผู้แทนศิษย์เก่า    กรรมการ
7.พระทองใส  จนฺทสิริ        ผู้แทนพระภิกษุ    กรรมการ
8.พระครูสุจิตธรรมรัตน์        ผู้แทนพระภิกษุ    กรรมการ
9.นางสาววัฒนา  บุญอารีย์        ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ
10.นายสุริยันต์  เจริญชัย        ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ
11.พ.ต.ท.ศรันย์พงษ์  จักษุกรรฐ        ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ
12.นายวิทยา  เพชรรัตน์        ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ
13.นางสาวฉวีวรรณ  เลียววิจักขณ์        ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ
14.นางธนมน  วัฒนเรืองโกวิท        ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ
15.นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร        ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ    กรรมการและเลขานุการ

website design templates
Address

546 หมู่ 2 ถนนแจ้งสนิท
ตำบลลุมพุก
อำเภอคำเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร 35110

Contacts

Email: Chanupatham.ict@gmail.com
Phone: 045-791-035
Fax: 045-791-297