รายนามผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน

ชื่อ–สกุล/ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่

1.  นายสมศักดิ์ ภิรมย์รื่น        17 พ.ค. 2500 – 14 ก.ค. 2500
2. นายเชวง จักรไชย        15 ก.ค. 2500 – 13 เม.ย. 2502
3. นายประทีป วรภัย        14 เม.ย. 2502 – 1 ธ.ค. 2506
4. นายเชวง จักรไชย        2 ธ.ค. 2506 – 29 ก.พ. 2522
5. นายวินัย เสาหิน        1 มี.ค. 2523 – 3 พ.ค. 2526
6. นายปิยะ โสนะชัย        3 พ.ค. 2526 – 30 ก.ย. 2529
7. นายสมพงษ์ สมภักดี        1 ต.ค. 2529 – 21 พ.ย. 2531
8. ว่าที่ ร.ต.สุนัย เสงี่ยมศักดิ์        22 พ.ย. 2531 – 7 ม.ค. 2537
9. นายพิชัย พิทยาธรพิทักษ์        8 ม.ค. 2537– 3 มี.ค. 2539
10. นายศาสตราวุธ บุ้งทอง        4 มี.ค. 2539 – 18 ธ.ค. 2546
11. นายนิวิสน์ สืบศรี        19 ธ.ค. 2546 – 9 ต.ค. 2550
12. นายชวดล เพ็ญชรี        10 ต.ค. 2550 – 30 ก.ย. 2554
13. นายมานิต เขียวศรี        2 พ.ย. 2554 – 10 พ.ย. 2557
14 .อัศนีศักดิ์ ศิริชัย        10 พ.ย. 2554 – 17 พ.ย. 2557
15.นายไตรสรณ์ สุวพงษ์        17 พ.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2560
16.นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร        1 ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน

site builder
Address

546 หมู่ 2 ถนนแจ้งสนิท
ตำบลลุมพุก
อำเภอคำเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร 35110

Contacts

Email: Chanupatham.ict@gmail.com
Phone: 045-791-035
Fax: 045-791-297