คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง
1. นายวรศิลป์ โคตรมนตรี          ประธานกรรมการ
2. ร.ท.มงคล เถาชาลี          รองประธานกรรมการ
3. นางศรีวิไล ไชยช่วย          รองประธานกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ สุนทรพุทธศาสตร์          กรรมการและเหรัญญิก
5. นางสงกรานต์ ดำเนิน          กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
6. นายวิฑูรย์ เหลืองวิเศษ          กรรมและประชาสัมพันธ์
7. ด.ต.ธงชัย เอื้อสามาตย์          กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
8. นางมัทนา บุญวิทย์          กรรมการและนายทะเบียน
9. ร.ต.ศิริวัฒน์ สุนทรรัตนวงศ์          กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
10. นายบุญเพ็ง ทองหิน          กรรมการ
11. นางวันนา ขันเงิน          กรรมการ
12. นายอาทิตย์ ทาบทอง          กรรมการ
13. นางกชพร สิงห์เสนี          กรรมการ
14. ด.ต.ชัยภูมิ ไตรศรี          กรรมการ
15. นายชาญวิทย์ หมุนอุดม          กรรมการ
16. นางชนัญชิดา จุฑาสงฆ์          กรรมการ
17. นางไพฑูรย์ ผิวทน          กรรมการ
18. นายสำราญ สุขแสน          กรรมการ
19. นางจันทร์เพ็ญ โสภาวรรณ          กรรมการ
20. นางพัฒนาวดี การุณย์          กรรมการ
21. นางสินีนาถ วงเพ็ญ          กรรมการ
22. นางอนงค์ลักษณ์ ฤทธิวุฒิ          กรรมการ
23. นายมนเชศวร์ ศรีโพธิ์วัง          กรรมการ
24. นายไมตรี ธรรมวงศ์          กรรมการ
25. นางมะลิวรรณ พรมเจริญ          กรรมการ
26. นางสิริรัตน์ สรสิงห์          กรรมการ
27. นายอรุณ จันทร์เหลือง          กรรมการ
28. นายวันชัย บุญสาร          กรรมการ
29. นางหอมไกร อาจธิชัย          กรรมการ
30. นางพัลลภา นุวงศ์ศรี          กรรมการ

free css templates
Address

546 หมู่ 2 ถนนแจ้งสนิท
ตำบลลุมพุก
อำเภอคำเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร 35110

Contacts

Email: Chanupatham.ict@gmail.com
Phone: 045-791-035
Fax: 045-791-297