รายนามผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน

HOT-INFO

ชื่อ – สกุล

ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่

1. นายสมศักดิ์ ภิรมย์รื่น

17 พ.ค. 2500 – 14 ก.ค. 2500

2. นายเชวง จักรไชย

15 ก.ค. 2500 – 13 เม.ย. 2502

3. นายประทีป วรภัย

14 เม.ย. 2502 – 1 ธ.ค. 2506

4. นายเชวง จักรไชย

2 ธ.ค. 2506 – 29 ก.พ. 2522

5. นายวินัย เสาหิน

1 มี.ค. 2523 – 3 พ.ค. 2526

6. นายปิยะ โสนะชัย

3 พ.ค. 2526 – 30 ก.ย. 2529

7. นายสมพงษ์ สมภักดี

1 ต.ค. 2529 – 21 พ.ย. 2531

8. ว่าที่ ร.ต.สุนัย เสงี่ยมศักดิ์

22 พ.ย. 2531 – 7 ม.ค. 2537

9. นายพิชัย พิทยาธรพิทักษ์

8 ม.ค. 2537– 3 มี.ค. 2539

10. นายศาสตราวุธ บุ้งทอง

4 มี.ค. 2539 – 18 ธ.ค. 2546

11. นายนิวิสน์ สืบศรี

19 ธ.ค. 2546 – 9 ต.ค. 2550

12. นายชวดล เพ็ญชรี

10 ต.ค. 2550 – 30 ก.ย. 2554

13. นายมานิต เขียวศรี

2 พ.ย. 2554 – 10 พ.ย. 2557

14 .อัศนีศักดิ์ ศิริชัย

10 พ.ย. 2554 – 17 พ.ย. 2557

15.นายไตรสรณ์ สุวพงษ์

17 พ.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2560

16.นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร

1 ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน