คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครอง

HOT-INFO

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง

1. นายสง่า  สู้ณรงค์

2. นายวีระศักดิ์ พร้อมโกมล

3. นายบุญเลิศ ไชยช่วย

4. นายมนต์ชัย เพียรทำ

5. นายหนูเกณฑ์ เพียรทำ

6. นางจงลักษณ์ เครือชาลี

7. นายประหยัด เนตรหาญ

8. นางศิริเนตร ศรีสวัสดิ์

9. นางลำใย  จารุกาญจน์

10. นางสาวสุวรรณี แซ่เลียว

11. นางสงวนศรี มาศเหลือง

12. นางนิภรณ์ เนตรหาญ

13. นางสว่างจิต พร้อมโกมล

14. นางวาสนา จันทรเสนา

15. นางเรณู ซื่อตรง

16. นางสาวปริยฉัตร พรหมศรี

17. นายสุรชาติ มัจฉามารถ

18. ร.ต.สุภาพ ต้นจันทน์

19. นายธงชัย พลอยอ่ำศรี

20. นายรังสิต อินทนิล

21. นายประมวล เจนร่วมจิตร

22. นางสาววัฒนา บุญอารีย์

23. นายบุญเพ็ง ไชยนา

24. นายเฉลิม บุญแจ้ง

25. นางสุวิชชา ทองทั่ว

26. นางสุวรรณี พุฒตาลดง      

27. ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

28. นายนิทัศน์ ทองชัย

29. นายประพนธ์ โตจำเริญ

30. นายสุภาพ วรศิริ

31. นางนพรัตน์ เหลื่อมพล

32. นายชื่น วงเพ็ญ

33. นายประมวล รังสิทัตศุกล

34. นางมณีรัตน์ สันทัดค้า

35. นายประภาส สุทธิอาคาร

นายกสมาคม

อุปนายกคนที่ 1

อุปนายกคนที่ 2

เลขาธิการ

ผู้ช่วยเลขาธิการ

ผู้ช่วยเลขาธิการ

นายทะเบียน

ผู้ช่วยนายทะเบียน

ผู้ช่วยนายทะเบียน

เหรัญญิก

ผู้ช่วยเหรัญญิก

ผู้ช่วยเหรัญญิก

ปฏิคม

ผู้ช่วยปฏิคม

ผู้ช่วยปฏิคม

ประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

กิจกรรมและนันทนาการ

ผู้ช่วยกิจกรรมและนันทนาการ

ผู้ช่วยกิจกรรมและนันทนาการ

ผู้ช่วยกิจกรรมและนันทนาการ

แผนงานและนโยบาย

ผู้ช่วยแผนงานและนโยบาย

ผู้ช่วยแผนงานและนโยบาย

ผู้ช่วยแผนงานและนโยบาย

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ