ประกาศผลการสอบ Science Contest 2017

HOT-INFO

ประกาศผลการสอบ Science Contest 2017 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

กำหนดพิธีมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ในวันที่11 มกราคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 หากประสงค์มาร่วมพิธีมอบรางวัลด้วยตนเอง

โปรดติดต่อ นางสาวเกวลิน บุญทวี โทร. 091-0206717 ภายในวันที่ 9 มกราคม 2560 (อันดับที่ 4-30 ทางโรงเรียนจะจัดส่งเกียรติบัตรให้ทางไปรษณีย์)


 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

  ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1

  ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2

  ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3

  ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4

  ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5

  ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6