แผนชั้นเรียนเต็มรูป

HOT-INFO

แผนชั้นเรียนเต็มรูป

ขนาด(ห้อง)

รูปแบบ

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

63

11

11

11

10

11

9

ที่มา  :  สำนักงานบริหารวิชาการ

สถิติจำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2560

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

มัธยมศึกษาปีที่1

185

239

424

 

มัธยมศึกษาปีที่2

191

209

400

 

มัธยมศึกษาปีที่3

193

189

382

 

มัธยมศึกษาปีที่4

123

231

354

 

มัธยมศึกษาปีที่5

127

261

388

 

มัธยมศึกษาปีที่6

93

233

326

 

รวมทุกระดับชั้น

912

1362

2274

 

ข้อมูลจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2560