ผลสอบพื้นฐาน

HOT-INFO

แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิชา

ระดับชั้น

ม.3

ม.6

ภาษาไทย

43.77

51.01

คณิตศาสตร์

28.51

35.57

วิทยาศาสตร์

35.57

23.91

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

46.91

23.19

ภาษาอังกฤษ

28.06

30.27