O-Net 6

HOT-INFO

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์จังหวัดยโสธร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

วิชา

คะแนนเฉลี่ย

2556

2557

2558

2559

ภาษาไทย (01)

48.06

51.03

47.50

51.01

สังคมศึกษาฯ (02)

40.65

48.46

38.75

35.57

ภาษาอังกฤษ (03)

22.06

20.64

21.39

23.91

คณิตศาสตร์ (04)

18.43

20.61

25.84

23.19

วิทยาศาสตร์ (05)

29.49

31.90

25.84

30.27

สุขศึกษาฯ (06)

62.03

52.40

-

-

ศิลปะ  (07)

27.85

33.43

-

-

การงานฯ (08)

49.28

48.21

-

-

 


ที่มา  :  งานวัดผลและประเมินผล  โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2556 - 2559

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์จังหวัดยโสธร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

 

วิชา

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ขีด

จำกัดล่าง

เข้าสอบ

(คน)

ระดับดี

(คน)

ระดับดี

(ร้อยละ)

ขีด

จำกัดล่าง

เข้าสอบ

(คน)

ระดับดี

(คน)

ระดับดี

(ร้อยละ)

ขีด

จำกัดล่าง

เข้าสอบ

(คน)

ระดับดี

(คน)

ระดับดี

(ร้อยละ)

ภาษาไทย (01)

49.20

392

187

47.70

49.20

392

187

47.70

14.00

373

 

 

สังคมศึกษาฯ (02)

32.98

386

153

39.64

32.98

386

153

39.64

17.00

370

 

 

ภาษาอังกฤษ (03)

25.30

395

101

25.57

25.30

395

101

25.57

10.00

374

 

 

คณิตศาสตร์ (04)

20.43

394

118

29.95

20.43

394

118

29.95

0.00

374

 

 

วิทยาศาสตร์ (05)

30.44

395

157

39.75

30.44

395

157

39.75

13.00

374

 

 

สุขศึกษาฯ (06)

61.98

395

206

52.15

61.98

395

206

52.15

 

 

 

 

ศิลปะ (07)

28.97

395

176

44.56

28.97

395

176

44.56

 

 

 

 

การงานอาชีพฯ (08)

49.93

395

221

55.95

49.93

395

221

55.95

-

 

 

 

 
ที่มา  :  งานวัดผลและประเมินผล  โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์