ผลสัมฤทธิ์

HOT-INFO

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น

แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระฯ

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียน

จำนวน

3 ขึ้นไป

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

ภาษาไทย

4214

11

326

296

630

666

748

635

847

2230

คณิตศาสตร์

5560

39

1031

962

969

754

600

411

717

1728

วิทยาศาสตร์

6937

17

460

431

805

1217

1326

1048

1576

3950

สังคมศึกษา

10177

33

337

461

802

1064

1589

1491

4223

7303

สุขศึกษา

7819

18

80

126

255

443

873

1431

4521

6825

ศิลปะ

4766

4

243

213

296

372

654

819

2113

3586

การงานอาชีพ

7741

13

186

204

355

537

892

1297

4187

6376

ภาษาต่างประเทศ

9725

4

789

986

1653

1595

1531

1055

2027

4613

 

 

ข้อมูลจากงานวัดผลและประเมินผล ณ วันที่ 11 กันยายน 2560