O-Net 3

HOT-INFO

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์จังหวัดยโสธร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

วิชา

คะแนนเฉลี่ย

2556

2557

2558

2559

ภาษาไทย (91)

45.94

35.45

43.77

47.01

สังคมศึกษาฯ (92)

40.65

48.46

46.91

47.74

ภาษาอังกฤษ (93)

28.46

26.52

28.06

29.26

คณิตศาสตร์ (94)

24.27

28.76

28.51

28.30

วิทยาศาสตร์ (95)

37.00

39.38

35.57

33.26

สุขศึกษาฯ (96)

59.95

62.99

-

 

ศิลปะ (97)

43.78

43.60

-

 

การงานฯ (98)

46.52

48.08

-

 

 
 
ที่มา  :  งานวัดผลและประเมินผล  โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2557 - 2559

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์จังหวัดยโสธร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ชา

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ขีด

จำกัดล่าง

เข้าสอบ

(คน)

ระดับดี

(คน)

ระดับดี

(ร้อยละ)

ขีด

จำกัดล่าง

เข้าสอบ

(คน)

ระดับดี

(คน)

ระดับดี

(ร้อยละ)

ขีด

จำกัดล่าง

เข้าสอบ

(คน)

ระดับดี

(คน)

ระดับดี

(ร้อยละ)

ภาษาไทย (91)

35.17

398

201

50.50

19.00

392

 

 

19.00

368

321

87.22

สังคมศึกษาฯ (92)

46.45

397

222

55.92

16.00

392

 

 

12.00

368

330

89.67

ภาษาอังกฤษ (93)

27.43

401

188

46.88

10.00

392

 

 

8.00

368

127

34.51

คณิตศาสตร์ (94)

29.61

397

145

36.52

6.40

391

 

 

3.20

368

126

34.23

วิทยาศาสตร์ (95)

38.58

398

196

49.25

14.00

391

 

 

14.00

368

213

57.88

สุขศึกษาฯ (96)

59.28

397

275

69.27

-

-

 

 

-

 

 

 

ศิลปะ (97)

43.11

397

198

49.87

-

-

 

 

-

 

 

 

การงานฯ (08)

45.38

397

254

63.98

-

-

 

 

-

 

 

 

 
ที่มา  :  งานวัดผลและประเมินผล  โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมถ์