สุขศึกษาและพลศึกษา

HOT-INFO

นายดำรง  สาธุสัตย์ นางกนกวรรณ   ชาญวิรัตน์ นายพงษ์ศักดิ์   มีชัย
นายกระเกษม แก้วสิมมา นางสาวเบญจพร  ต้นพรหม นายกฤษณะ  บุญทศ
 
นายจักรินทร์ สมศรี นายณัฐวัฒน์  สมรัตน์ นายสุรเชษฐ วิเศษบำรุงเจริญ
     
นางสาวนิภาพร  คำทา นางสาวสุนิษา  บันเทิง  

 

          สุขศึกษาพละศึกษา
1 นายดำรง  สาธุสัตย์ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระ  
2 นางกนกวรรณ   ชาญวิรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ    
3 นายพงษ์ศักดิ์   มีชัย ครูชำนาญการพิเศษ    
4 นายกระเกษม แก้วสิมมา ครูชำนาญการพิเศษ    
5 นางสาวเบญจพร  ต้นพรหม ครูชำนาญการพิเศษ    
6 นายกฤษณะ  บุญทศ ครูชำนาญการพิเศษ    
7 นายจักรินทร์ สมศรี ครูชำนาญการ    
8 นายณัฐวัฒน์  สมรัตน์ ครู    
9 นายสุรเชษฐ วิเศษบำรุงเจริญ ครูอัตราจ้าง    
10 นางสาวนิภาพร  คำทา ครูอัตราจ้าง    
11 นางสาวสุนิษา  บันเทิง ครูจิตอาสา