คณิตศาสตร์

HOT-INFO

นางนงลักษณ์  จิรเมธาภัทร นายวุฒิไกร  ไชยช่วย นางสาวลำปาง   กุดกุง
 
นางหวานใจ   พลอยอ่ำศรี นายประหยัด   เนตรหาญ นายเอกชัย   นาครินทร์
นางนรีรัตน์   นาครินทร์ นางวรารัตน์  วิทูรางกูร นางสาวอุมาพร  บุญทรัพย์
 
นายนิติ  แนวบุตร นางสาวสุภชา  เพ็ญจันทร์ นางอรวรรณ  ดิษยโสธรศิลป์
 
นางสาววราภรณ์   เสาวะพาน นางบุษศรา  สีดำ นางสาวศิโณทัย  บุญศิริ
     
นางสาวจินตนาพร พิมพ์มงคล นางสาวกมลชนก ศิลาโคตร  

               

           คณิตศาสตร์
1 นางนงลักษณ์  จิรเมธาภัทร ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระ  
2 นายวุฒิไกร  ไชยช่วย ครูชำนาญการพิเศษ    
3 นางสาวลำปาง   กุดกุง ครูชำนาญการพิเศษ    
4 นางหวานใจ   พลอยอ่ำศรี ครูชำนาญการพิเศษ    
5 นายประหยัด   เนตรหาญ ครูชำนาญการพิเศษ    
6 นายเอกชัย   นาครินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ    
7 นางนรีรัตน์   นาครินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ    
8 นางวรารัตน์  วิทูรางกูร ครูชำนาญการพิเศษ    
9 นางสาวอุมาพร  บุญทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ    
10 นายนิติ  แนวบุตร ครูชำนาญการพิเศษ    
11 นางสาวสุภชา  เพ็ญจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ    
12 นางอรวรรณ  ดิษยโสธรศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ    
13 นางสาววราภรณ์   เสาวะพาน ครูชำนาญการ    
14 นางบุษศรา  สีดำ ครู    
15 นางสาวศิโณทัย  บุญศิริ ครู    
16 นางสาวจินตนาพร พิมพ์มงคล ครู    
17 นางสาวกมลชนก ศิลาโคตร ครูผู้ช่วย