การงานเทคโนโลยี

HOT-INFO

นางวิจิตรา   พรมชาติ นายสมจิตร์   มาลัย นางเรณู   ซื่อตรง
นางสาวผ่องศรี   บัวขาว นางรัชนี   คุณานุวัฒน์ นายวิชิต  แทบท้าว
นายวุฒิชัย  สุภาพ นายอิสระ  นันทจักร์ นายยุทธชัย  โกลิยวงศ์สกุล
 
นายฐานันดร  มูลสาร นางสาวศิริลักษณ์  เครือชาลี นางสาวสุธาภรณ์  ศรีทอง
 
นายนิรุจน์  ยืนสุข นางสาวนิตยา  กลิ่นแก้วนพรัตน์  

 

         การงานอาชีพพื้นฐาน
1 นางวิจิตรา   พรมชาติ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระ  
2 นายสมจิตร์   มาลัย ครูชำนาญการพิเศษ    
3 นางเรณู   ซื่อตรง ครูชำนาญการพิเศษ    
4 นางสาวผ่องศรี   บัวขาว ครูชำนาญการพิเศษ    
5 นางรัชนี   คุณานุวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ    
6 นายวิชิต  แทบท้าว ครูชำนาญการพิเศษ    
          เทคโนโลยี
1 นายวุฒิชัย  สุภาพ ครู    
2 นายอิสระ  นันทจักร์ ครู    
3 นายยุทธชัย  โกลิยวงศ์สกุล ครู    
4 นายฐานันดร  มูลสาร ครูผู้ช่วย    
5 นางสาวศิริลักษณ์  เครือชาลี พนักงานราชการ    
6 นางสาวสุธาภรณ์  ศรีทอง พนักงานราชการ    
7 นายนิรุจน์  ยืนสุข ครูอัตราจ้าง    
8 นางสาวนิตยา  กลิ่นแก้วนพรัตน์ ครูอัตราจ้าง