วิทยาศาสตร์

HOT-INFO

นายเมธี  หินทอง นางสาวพจนี   สร้อยเงิน นางนิภรณ์   เนตรหาญ
นางชนิกานต์   แข็งขัน นางรจนา   สาธุสัตย์ นางสาววงเดือน  แสวงผล
นางสาวเกวลิน  บุญทวี นางทัศนีย์  เนื่องแนวน้อย นางภัทราพร  จำรูญจิตร
   
นายยุทธนา เส้นเศษ นางสุภัทรา ทองวิจิตรชูตระกูล นายอนุชา  อุ่นตา
 
นางสาววิไล จวนสาง นางจารุวรรณ  จุ้ยสุวรรณทัต นายฐาปนัท  เทียบสี
 
นางสาวกุลนิดา  ศรีคำเวียงนาย นางอาวาวีน  หลั่งน้ำสังข์ นางศิริพร  ไชยมาศ
   
นายธงชัย  แซวจันทึก ประหยัด  กาศักดิ์ นางสาวศิรินันท์  สีสัน
     
นางวรรณภา ฟาน ริกซ์ เทล นางสาววิมลฉัตร   ภูศรีฐาน  

 

           วิทยาศาสตร์
1 นายเมธี  หินทอง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระ  
2 นางสาวพจนี   สร้อยเงิน ครูชำนาญการพิเศษ    
3 นางนิภรณ์   เนตรหาญ ครูชำนาญการพิเศษ    
4 นางชนิกานต์   แข็งขัน ครูชำนาญการพิเศษ    
5 นางรจนา   สาธุสัตย์ ครูชำนาญการพิเศษ    
6 นางสาววงเดือน  แสวงผล ครูชำนาญการพิเศษ    
7 นางสาวเกวลิน  บุญทวี ครูชำนาญการพิเศษ    
8 นางทัศนีย์  เนื่องแนวน้อย ครูชำนาญการพิเศษ    
9 นางภัทราพร  จำรูญจิตร ครูชำนาญการพิเศษ    
10 นายยุทธนา เส้นเศษ ครูชำนาญการพิเศษ    
11 นางสุภัทรา ทองวิจิตรชูตระกูล ครูชำนาญการ    
12 นายอนุชา  อุ่นตา ครูชำนาญการ    
13 นางสาววิไล จวนสาง ครูชำนาญการ    
14 นางจารุวรรณ  จุ้ยสุวรรณทัต ครูชำนาญการ    
15 นายฐาปนัท  เทียบสี ครูชำนาญการ    
16 นางสาวกุลนิดา  ศรีคำเวียง ครู    
17 นางอาวาวีน  หลั่งน้ำสังข์ ครู    
18 นางศิริพร  ไชยมาศ ครู    
19 นายธงชัย  แซวจันทึก ครู    
20 นายประหยัด  กาศักดิ์ ครู    
21 นางสาวศิรินันท์  สีสัน ครู    
22 นางวรรณภา ฟาน ริกซ์ เทล ครู    
23 นางสาววิมลฉัตร   ภูศรีฐาน ครูผู้ช่วย