สังคม ศาสนา วัฒนธรรม

HOT-INFO

นายวันวิวัฒน์ จิรเมธาภัทร นางณัฐนิภา  ศรีวิเศษ นางกาญจนา  ทองสมบัติ
 
นางเพียรพักตร์   พรหมศรี นางจิรวรรณ  แนวบุตร นางสาวอัจฉราพรรณ พลเวียงพล
นายวุฒิศักดิ์  เนื่องแนวน้อย นายชาญชัย  มุ่งลา นางสาวพิมพลอย  ละมูลมอญ
   
นางสาวอำนวย  ทองสันต์ นางสาวชมขวัญ  บุญยิ่ง นางสาวภาวดี  สลับศรี
นายกมลวัฒน์  มุ่งงาม นางสาวสุจิตรา  พิจารณ์ นางสาวณัจฉรียาภรณ์  โคตรดี

 

         สังคมศึกษาฯ
1 นายวันวิวัฒน์ จิรเมธาภัทร ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระ  
2 นางณัฐนิภา  ศรีวิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ    
3 นางกาญจนา  ทองสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ    
4 นางเพียรพักตร์   พรหมศรี ครูชำนาญการพิเศษ    
5 นางจิรวรรณ  แนวบุตร ครูชำนาญการพิเศษ    
6 นางสาวอัจฉราพรรณ พลเวียงพล ครูชำนาญการพิเศษ    
7 นายวุฒิศักดิ์  เนื่องแนวน้อย ครูชำนาญการ    
8 นายชาญชัย  มุ่งลา ครู    
9 นางสาวพิมพลอย  ละมูลมอญ ครู    
10 นางสาวอำนวย  ทองสันต์ ครู    
11 นางสาวชมขวัญ  บุญยิ่ง ครูผู้ช่วย    
12 นางสาวภาวดี  สลับศรี ครูผู้ช่วย    
13 นายกมลวัฒน์  มุ่งงาม ครูผู้ช่วย    
14 นางสาวสุจิตรา  พิจารณ์ ครูผู้ช่วย    
15 นางสาวณัจฉรียาภรณ์  โคตรดี ครูอัตราจ้าง