ปฏิทินงานวิชาการ

HOT-INFO

ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ  ปีการศึกษา  2560

โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

วัน  เดือน  ปี

รายการกิจกรรมที่ปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ประเมิน/ติดตาม

1 พ.ค. 60

ประชุมรับฟังนโยบายจาก ผอ.สพม.28

คณะครู / บุคลากรทุกคน

ฝ่ายบริหาร

8 พ.ค. 60

-  คณะครูลงเวลาปฏิบัติราชการ

-  ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน

คณะครู / บุคลากรทุกคน

9 - 11 พ.ค. 60

ปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง 

ม.1 - 6

คณะกรรมการตามคำสั่ง

9 - 11 พ.ค. 60

- ลงทะเบียนนักเรียนชั้น ม.1 - 6

- ประกาศรายชื่อนักเรียนทุกระดับ

- งานทะเบียนและ

  กรรมการวิชาการ

รอง ผอ.กบ.วิชาการ

15 พ.ค. 60

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

คกก.กบ.วิชาการ

15 - 19 พ.ค. 60

ส่งแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้(ครั้งที่ 1)

ครูผู้สอน

22 - 26 พ.ค. 60

ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว/เรียนซ้ำ ครั้งที่ 1

ครูผู้สอน/งานวัดผล

22 พ.ค. 60

- 16 มิ.ย. 60

ดำเนินการสอบแก้ตัว/เรียนซ้ำ ครั้งที่ 1 

ครูผู้สอน/งานวัดผล

29 พ.ค. 60

- 16 มิ.ย. 60

ส่งผลการสอบแก้ตัว/เรียนซ้ำครั้งที่ 1

ครูผู้สอน/งานวัดผล

3 – 4 มิ.ย. 60

โครงการค่าย “เรารักคณิตศาสตร์”

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

ฝ่ายบริหาร

5 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อนักเรียนปัจจุบัน

งานทะเบียน - วัดผล

 

6 มิ.ย. 60

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

คกก.กบ.วิชาการ

16 มิ.ย. 60

กิจกรรมไหว้ครู

คณะครู / บุคลากรทุกคน

ฝ่ายบริหาร

19 – 23 มิ.ย. 60

โครงการการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

26 - 30 มิ.ย.60

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

23 มิ.ย. 60

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ชั้น ม.1

ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

23 มิ.ย. 60

ส่ง ปพ.5 และรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ครั้งที่ 1 ที่กลุ่มสาระฯ

ครูผู้สอน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

23 มิ.ย. 60

ส่งสมุดบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1

ครูผู้สอน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

23 มิ.ย. 60

ส่งบันทึกการดำเนินกิจกรรม PLC ครั้งที่ 1

ครูผู้สอน

รอง ผอ.กบ.วิชาการ

26 มิ.ย. 60

ส่ง ปพ.5 และรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ครั้งที่ 1 ที่งานวัดผล

หัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้

26 - 29 มิ.ย. 60

สำรวจข้อมูลการสอบปลายภาค/

ขออนุญาตสอบนอกตาราง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/ครูผู้สอน

30 มิ.ย. 60

ส่งข้อมูลการสอบปลายภาคที่งานวัดผล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

30 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ครั้งที่ 1 และรายงานถึงระบบดูแลฯ

งานวัดผล

1 ก.ค. 60

กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3 – 10 ก.ค. 60

การแข่งขันกีฬา สพม.28 เกมส์

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

รอง ผอ.กบ.วิชาการ

4 ก.ค. 60

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

คกก.กบ.วิชาการ

7 ก.ค. 60

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ ชั้น ม.2

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

ฝ่ายบริหาร

7 ก.ค. 60

กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญของชาติ

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

11 – 13 ก.ค. 60

ส่งข้อสอบกลางภาคที่งานวัดผล

ครูผู้สอน - งานวัดผล

รอง ผอ.กบ.วิชาการ

12 ก.ค. 60

ประกาศตารางสอบกลางภาค

งานวัดผล

17 - 21 ก.ค. 60

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560

งานวัดผล

24 - 28 ก.ค. 60

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

ฝ่ายบริหาร

27 ก.ค. 60

ส่ง ปพ.5 และรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ครั้งที่ 2 ที่กลุ่มสาระฯ

ครูผู้สอน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

27 ก.ค. 60

ส่งบันทึกการดำเนินกิจกรรม PLC ครั้งที่ 2

ครูผู้สอน

รอง ผอ.กบ.วิชาการ

31 ก.ค. 60

ส่ง ปพ.5 และรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ครั้งที่ 2 ที่งานวัดผล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

31 ก.ค. 60 –

4 ส.ค. 60

ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว/เรียนซ้ำ ครั้งที่ 2

งานวัดผล

31 ก.ค. 60 –

25 ส.ค. 60

ดำเนินการสอบแก้ตัว/เรียนซ้ำ ครั้งที่ 2

ครูผู้สอน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

4 ส.ค. 60

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ครั้งที่ 2 และรายงานถึงระบบดูแลฯ

งานวัดผล

รอง ผอ.กบ.วิชาการ

4 ส.ค. 60

การอบรมกฎหมายน่ารู้สำหรับนักเรียน

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

ฝ่ายบริหาร

7 ส.ค. 60 –

25 ส.ค. 60

ส่งผลการสอบแก้ตัว / เรียนซ้ำ ครั้งที่ 2

ครูผู้สอน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

8 ส.ค. 60

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

คกก.กบ. วิชาการ

รอง ผอ.กบ.วิชาการ

11 ส.ค. 60

วันเฉลิมพระชนมพรรษา(วันแม่แห่งชาติ)

งานส่งเสริมประชาธิปไตยฯ

ฝ่ายบริหาร

กิจกรรมวันอาเซียน

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

16 – 18 ส.ค. 60

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

รอง ผอ.กบ.วิชาการ

18 ส.ค. 60

พิธีปฏิญาณตนผู้บำเพ็ญประโยชน์

ผู้บังคับบัญชาผู้บำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

23 - 25 ส.ค. 60

นิเทศ ติดตาม ประเมินการบริหารจัดการศึกษาของกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระฯ/งาน

คณะกรรมการที่แต่งตั้ง

ฝ่ายบริหาร

28 ส.ค. 60

ส่งบันทึกการดำเนินกิจกรรม PLC ครั้งที่ 3

ครูผู้สอน

รอง ผอ.กบ.วิชาการ

... ส.ค. 60

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2560

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ,

คณะกรรมการที่แต่งตั้ง

ฝ่ายบริหาร

4 – 7 ก.ย. 60

สำรวจข้อมูลการสอบปลายภาค/

ขออนุญาตสอบนอกตาราง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/ครูผู้สอน

รอง ผอ.กบ.วิชาการ

4 - 8 ก.ย. 60

ส่งผลการวิเคราะห์ค่า IOC ของแบบทดสอบปลายภาค ที่งานวัดผล

ครูผู้สอน - งานวัดผล

13 - 14 ก.ย. 60

ส่งผลการประเมินคุณลักษณะฯ, การอ่านฯ ที่งานวัดผล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

/งานวัดผล

15 ก.ย. 60

เสนอและอนุมัติผลการประเมินคุณลักษณะฯ, การอ่านฯ

งานวัดผล

รอง ผอ.กบ.วิชาการ

15 ก.ย. 60

ส่ง ปพ.5 และรายงานนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคที่กลุ่มสาระฯ

ครูผู้สอน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ส่งสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

ครูผู้สอน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

18 ก.ย. 60

ส่ง ปพ.5 และรายงานนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ที่งานวัดผล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

รอง ผอ.กบ.วิชาการ

20 ก.ย. 60

ประกาศตารางสอบปลายภาค

งานวัดผล

รอง ผอ.กบ.วิชาการ

18 - 21 ก.ย. 60

ส่งข้อสอบปลายภาคที่งานวัดผล

ครูผู้สอน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

18 - 22 ก.ย. 60

สอบนอกตารางสอบ

22 ก.ย. 60

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ

ปลายภาค

งานทะเบียน - วัดผล

รอง ผอ.กบ.วิชาการ

25 - 29 ก.ย. 60

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560

กรรมการตามคำสั่งฯ

ฝ่ายบริหาร

3  ต.ค. 60

ส่งบันทึกการดำเนินกิจกรรม PLC ครั้งที่ 4

ครูผู้สอน

รอง ผอ.กบ.วิชาการ

3  ต.ค. 60

ครูผู้สอนส่งผลการเรียน ที่กลุ่มสาระฯ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

4  ต.ค. 60

กลุ่มสาระฯ ส่งผลการเรียน ที่งานวัดผล

ไม่เกินเวลา 15.30 น.

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

4 - 5 ต.ค. 60

ขออนุมัติผลการเรียน

งานวัดผล

6 ต.ค. 60

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

งานวัดผล

รอง ผอ.กบ.วิชาการ

6 ต.ค. 60

ส่ง GPA  ภาคเรียนที่ 1/2560

งานทะเบียน

ปิดภาคเรียนที่  1/2560

ครูและบุคลากรทุกคน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

16 ต.ค. 60

-  ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่  2/2560 

-  ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้

- คณะครูทุกท่าน

- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

รอง ผอ.กบ.วิชาการ

17 ต.ค. 60

-  เปิดภาคเรียนที่  2/2560 

-  นักเรียนลงทะเบียนเรียน

ครูประจำชั้น

30 ต.ค. 60 –

3 พ.ย. 60

ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว/เรียนซ้ำ ครั้งที่ 1

งานวัดผล

 

30 ต.ค. 60 –

24 พ.ย. 60

ดำเนินการสอบแก้ตัว/เรียนซ้ำครั้งที่ 1

ครูผู้สอน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

6 – 24 พ.ย. 60

ส่งผลการสอบแก้ตัว/เรียนซ้ำครั้งที่ 1

ครูผู้สอน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

14 พ.ย. 60

ประชุมกลุ่มบริหารงานวิชาการ

คณะกรรมการกบ.วิชาการ

รอง ผอ.กบ.วิชาการ

25  พ.ย. 60

วันถวายราชสดุดีลูกเสือ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รอง ผอ.กบ.วิชาการ

24  พ.ย. 60

ส่ง ปพ.5 และรายงานนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ครั้งที่ 1 ที่กลุ่มสาระฯ

ครูผู้สอน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

24  พ.ย. 60

ส่งบันทึกการดำเนินกิจกรรม PLC ครั้งที่ 1

ครูผู้สอน

รอง ผอ.กบ.วิชาการ

25  พ.ย. 60

สอบวัดความสามารถทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

ฝ่ายบริหาร

27  พ.ย. 60

ส่ง ปพ.5 และรายงานนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ครั้งที่ 1 ที่งานวัดผล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

รอง ผอ.กบ.วิชาการ

27  พ.ย. 60

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

ที่มีแนวโน้มไม่จบหลักสูตร ครั้งที่ 1

งานทะเบียน - วัดผล

27 - 30 พ.ย. 60

สำรวจข้อมูลการสอบกลางภาค/

ขออนุญาตสอบนอกตาราง

ครูผู้สอน - วัดผล

1 ธ.ค. 60

ส่งข้อมูลการสอบกลางภาคที่งานวัดผล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

1 ธ.ค. 60

รายงานนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ครั้งที่ 1 ถึงระบบดูแล

งานวัดผล

4 ธ.ค. 60

วันคล้ายวันราชสมภพ รัชกาลที่ 9

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ฝ่ายบริหาร

6 ธ.ค. 60

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

คกก.กบ.วิชาการ

รอง ผอ.กบ.วิชาการ

8 ธ.ค. 60

ส่งสมุดบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

8 ธ.ค. 60

ประกาศตารางสอบกลางภาค

งานวัดผล

12 – 14 ธ.ค. 60

ส่งข้อสอบกลางภาคที่งานวัดผล

ครูผู้สอน

18 – 22 ธ.ค. 60

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560

งานวัดผล

25  ธ.ค. 60

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

ที่มีแนวโน้มไม่จบหลักสูตร ครั้งที่ 1

งานทะเบียน - วัดผล

28 ธ.ค. 60

ส่ง ปพ.5 และรายงานนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ครั้งที่ 2 ที่กลุ่มสาระฯ

ครูผู้สอน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

28 ธ.ค. 60

ส่งบันทึกการดำเนินกิจกรรม PLC ครั้งที่ 2

ครูผู้สอน

รอง ผอ.กบ.วิชาการ

29 ธ.ค. 60

ส่ง ปพ.5 และรายงานนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ครั้งที่ 2 ที่งานวัดผล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

.. ธ.ค. 60

สอบธรรมะศึกษา(ธรรมสนามหลวง)

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

ฝ่ายบริหาร

5 ม.ค. 61

รายงานนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ครั้งที่ 2 และรายงานถึงระบบดูแล

งานวัดผล

รอง ผอ.กบ.วิชาการ

8 – 12 ม.ค. 61

ทดสอบวัดความรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

ฝ่ายบริหาร

9  ม.ค. 61

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

คกก.กบ.วิชาการ

รอง ผอ.กบ.วิชาการ

8 – 12  ม.ค. 61

ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว / เรียนซ้ำ  ครั้งที่  2

งานวัดผล

8 ม.ค. 61 –

2 ก.พ. 61

ดำเนินการสอบแก้ตัว / เรียนซ้ำครั้งที่  2

ครูผู้สอน

8 – 12 ม.ค. 61

จัดทำ ปพ.1 ผลการเรียน 5 ภาคเรียน 

ฉบับตรวจสอบ

งานทะเบียน

15 ม.ค. 61 –

2 ก.พ. 61

รายงานผลสอบแก้ตัว/เรียนซ้ำ ครั้งที่  2

ครูผู้สอน

ฝ่ายบริหาร

16 ม.ค. 61

วันครู

คณะครู - บุคลากรทุกคน

17 - 19 ม.ค. 61

นิเทศ ติดตาม ประเมินการบริหารจัดการศึกษาของกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระฯ/งาน

คณะกรรมการที่แต่งตั้ง

26 ม.ค. 61

ส่งบันทึกการดำเนินกิจกรรม PLC ครั้งที่ 3

ครูผู้สอน

รอง ผอ.กบ.วิชาการ

.. ม.ค. 61

สอบวัดความสามารถวิชาสังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

ฝ่ายบริหาร

.. ม.ค. 61

สอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

2 ก.พ. 61

นิทรรศการทางวิชาการและ

แสดงผลงานนักเรียนประจำปี 2560

ครูทุกคน

2 - 10 ก.พ. 61

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

รอง ผอ.กบ.วิชาการ

5 – 8 ก.พ. 61

สำรวจข้อมูลสอบปลายภาค /

ขออนุญาตสอบนอกตารางสอบ

งานวัดผล/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

5 - 9 ก.พ. 61

ส่งผลการวิเคราะห์ค่า IOC ของแบบทดสอบปลายภาค ที่งานวัดผล

ครูผู้สอน - งานวัดผล

9 ก.พ. 61

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

ที่มีแนวโน้มไม่จบหลักสูตร ครั้งที่ 1

งานทะเบียน - วัดผล

9 ก.พ. 61

ส่งข้อมูลการสอบปลายภาค

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

/งานวัดผล

12 - 23 ก.พ. 61

ดำเนินการสอบแก้ตัว / เรียนซ้ำครั้งที่  3

ครูผู้สอน

12 - 23 ก.พ. 61

นิเทศติดตามระบบเรียนรู้

คณะกรรมการตามคำสั่งฯ

ฝ่ายบริหาร

12 ก.พ. 61 – 2 มี.ค. 61

รายงานผลสอบแก้ตัว/เรียนซ้ำ ครั้งที่  3

ครูผู้สอน

รอง ผอ.กบ.วิชาการ

13 ก.พ. 61

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

คกก.กบ.วิชาการ

รอง ผอ.กบ.วิชาการ

16 ก.พ. 61

ส่งผลการประเมินคุณลักษณะฯ, การอ่านฯ ที่กลุ่มสาระฯ

ครูผู้สอน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

16 - 17 ก.พ. 61

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ฝ่ายบริหาร

16 ก.พ. 61

ส่ง ปพ.5 และรายงานนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคที่กลุ่มสาระฯ

ครูผู้สอน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

16 ก.พ. 61

ส่งสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2560

ครูผู้สอน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

16 ก.พ. 61

ประกาศตารางสอบปลายภาค

งานวัดผล

รอง ผอ.กบ.วิชาการ

19 ก.พ. 61

ส่ง ปพ.5 และรายงานนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคที่งานวัดผล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และ

งานวัดผล

19 ก.พ. 61

ส่งผลการประเมินคุณลักษณะฯ, การอ่านฯ ที่งานวัดผล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

/งานวัดผล

19 – 22 ก.พ. 61

สอบนอกตารางสอบ

ครูผู้สอน

ส่งข้อสอบปลายภาค

20 ก.พ. 61

เสนอและอนุมัติผลการประเมินคุณลักษณะฯและการอ่านฯ

งานวัดผล

23 ก.พ. 61

ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

งานวัดผล

23 ก.พ. 61

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3, ม.6

งานแนะแนว

ฝ่ายบริหาร

26 ก.พ. 61 -

2 มี.ค. 61

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

คณะกรรมการตามคำสั่งฯ

รอง ผอ.กบ.วิชาการ

2 มี.ค. 61

ส่งผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่งานวัดผล

หัวหน้างานกิจกรรมฯ

2 มี.ค. 61

ส่งบันทึกการดำเนินกิจกรรม PLC ครั้งที่ 4

ครูผู้สอน

6 มี.ค. 61

ส่งผลการเรียน (ปพ.5) ที่กลุ่มสาระฯ

ครูผู้สอน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

7 มี.ค. 61

ส่งผลการเรียน(ปพ.5) ที่งานวัดผล

ไม่เกินเวลา 15.30 น.

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

หัวหน้างานวัดผล

7 – 8 มี.ค. 61

ตรวจสอบความเรียบร้อยของ ปพ.5 และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

งานทะเบียน – วัดผล

รอง ผอ.กบ.วิชาการ

8 มี.ค. 61

ส่งฐานข้อมูล Bookmark ภาคเรียนที่ 2/2558 ที่งานหลักสูตรและตารางสอน(ไม่เกิน 12.00 น.)

ครูผู้สอน

9 มี.ค. 61

ประกาศผลการเรียนนักเรียนทุกระดับชั้น

(ไม่เกิน 16.00 น.)

งานทะเบียน – วัดผล

9 มี.ค. 61

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ

งานทะเบียน – วัดผล

12 มี.ค. 61

ตรวจสอบ GPA ระดับโรงเรียน

งานทะเบียน – วัดผล

12 – 16 มี.ค. 61

นักเรียนทุกระดับ ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว/เรียนซ้ำ

ครูผู้สอน

12 – 23 มี.ค. 61

นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ดำเนินการสอบแก้ตัว/เรียนซ้ำ, ครูผู้สอนรายงานผลการสอบแก้ตัว/เรียนซ้ำ

ครูผู้สอน, ครูประจำชั้น, หัวหน้าระดับ

12 – 30 มี.ค. 61

นักเรียนชั้น ม.1, ม.2, ม.4, ม.5  ดำเนินการสอบแก้ตัว/เรียนซ้ำ, ครูผู้สอนรายงานผลการสอบแก้ตัว/เรียนซ้ำ

ครูผู้สอน, ครูประจำชั้น, หัวหน้าระดับ

13 มี.ค. 61

ครูประจำชั้นรับเอกสารเพื่อจัดทำ ปพ.6

ครูประจำชั้น

19 – 26 มี.ค. 61

จัดทำหลักฐานการศึกษา ปพ.1 ปพ.2 ของนักเรียนที่จบหลักสูตรและขออนุมัติการจบหลักสูตร

งานทะเบียน – วัดผล

30  มี.ค. 61

ประกาศคะแนนเฉลี่ย(GPA, GPAX)

6 ภาคเรียนของนักเรียนชั้น ม.6

งานทะเบียน – วัดผล

2  เม.ย. 61

ส่ง GPA. GPAX  6 ภาคเรียน ที่ จ.ยโสธร

งานทะเบียน -วัดผล

4  เม.ย. 61

พิจารณารายชื่อนักเรียนในการเลื่อนชั้นเรียนและเรียนซ้ำชั้น

คณะกรรมการ

ที่ได้รับการแต่งตั้ง

4  เม.ย. 61

เสนอผู้อำนวยการโรงเรียนขออนุมัติการเลื่อนชั้นเรียนของนักเรียน

รอง ผอ.กบ.วิชาการ

6  เม.ย. 61

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้เลื่อน

ชั้นเรียนและเรียนซ้ำชั้น

คณะกรรมการ

ที่ได้รับการแต่งตั้ง