กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลจริยธรรมข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่3) พ.ศ.2553

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562

พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

รัฐธรรนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560