วันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางสาวยุพา ภูมิฐาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูประจำชั้น ครูแนะแนว ให้การต้อนรับ

ท่านสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะฯ (มมท.ยส,เหล่ากาชาด,ศึกษาธิการจังหวัด) ได้ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชทาน ม ท.ศ. รุ่นที่ ๑๔ นางสาวเกวลิน สีชาลี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.๕/๓ ณ บ้านมะพริก ม.๕ ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรและนักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๕ นางสาวจรรยพร ศรีวิทยารักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ ณ บ้านหนองหาบแห ม.๗ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

?เอกชัย บุญถูก

เผยแพร่ : Aiyapat Khtodee

#โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์