ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๐๐ น.นายชาติชายสิงห์ พรหมสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ประธานพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา ๒๕๖๗ พร้อมด้วยผู้นำยุวกาชาด และสมาชิกยุวกาชาด จำนวน ๑๑๐ คน ณ หอประชุมอุทยานการเรียนรู้หลวงปู่ประสารสุมโน