วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางสาวมานิดา โสมณวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและงาน TO BE NUMBER ONE นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวด Yasothon Star Idol 2023 โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะเสริมสร้างศักยภาพเด็กเยาวชนและประชาชน ณ ถนนสายวัฒนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร