ศิลปะ

นางพรฤดี  มีชัย

ครูชำนาญการพิเศษ

นายพงศธร  ห้องแซง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอารี  ไทยเครือวัลย์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายอัครพล  ศรแม้น

ครู

นายปราโมทย์ ทองสา

ครู

นายศักรินทร์  หวังปรุงกลาง

ครู

นางสาวพรผกา สงโสด

ครู