ในระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางยลดา ทองภูบาล หัวหน้างานแนะแนว เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในนักเรียน ณ โรงแรมเซ็นทาราอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี