ฝ่ายบริหาร

นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
 
ข้อมูลติดต่อ

     Chartchai Singhapromsan
     มือถือ 082-4269941
     E-mail :  singhapromsan@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
 • กศ.ม. (บริหารการศึกษา) ม.มหาสารคาม
 • ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) ม.เกษตรศาสตร์
 • ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น
 • ม.3 โรงเรียนสีคิ้ว”สวสั ด์ิผดุงวิทยา”จ.นครราชสีมา
 • ประวัติการรับราชการ
 • อาจารย์ 1 โรงเรียนทุ่งก่อวิทยาคม จ.เชียงราย
 • อาจารย์ 2 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา จ.ยโสธร
 • อาจารย์ 3 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา จ.ยโสธร
 • ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา จ.ยโสธร
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคแหลม จ.ยโสธร
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแฝก จ.ยโสธร
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม จ.ยโสธร
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ จ.ยโสธร
 • ผู้อนวยการโรงเรียนคเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จ.ยโสธร

นางสาวยุพา ภูมิฐาน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
kootuk@gmail.com
089-8473438

นางสุพรรษา คำภาพันธ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
supunsa@chanupatham.ac.th

นางสาวยุพา ภูมิฐาน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและงานทั่วไป
kootuk@gmail.com
089-8473438

นางสาวมานิดา โสมณวัฒน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
manidar@chanupatham.ac.th
062-3129258