ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No GiftPolicy จากการปฏิบัติหน้าที่