ทำเนียบผู้บริหาร

นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำปัจจุบัน
16 พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน

นายสมศักดิ์ ภิรมย์รื่น

รักษาการครูใหญ่
07 พ.ค. 2500 – 14 ก.ค. 2500

นายเชวง จักรไชย

รักษาการครูใหญ่
15 ก.ค. 2500 – 13 เม.ย. 2502

นายประทีป วรภัย

ครูใหญ่
14 เม.ย. 2502 – 01 ธ.ค. 2506

นายเชวง จักรไชย

อาจารย์ใหญ่
02 ธ.ค. 2506 – 29 พ.ย. 2522

นายวินัย เสาหิน

อาจารย์ใหญ่
01 มี.ค 2523 – 03 ก.ย. 2526

นายปิยะ โสนะชัย

ผู้อำนวยการ
04 ต.ค. 2526 – 30 ก.ย. 2529

นายสมพงษ์ สมภักดี

ผู้อำนวยการ
01 ต.ค. 2529 – 21 พ.ย. 2531

ว่าที่ ร.ต. สุนัย เสงี่ยมศักดิ์

ผู้อำนวยการ
21 พ.ย. 2531 – 07 ม.ค. 2537

นายพิชัย พิทยาธรพิทักษ์

ผู้อำนวยการ
07 ม.ค. – 03 มี.ค. 2539

นายศาสตราวุธ บุ้งทอง

ผู้อำนวยการ
04 มี.ค. 2539 – 16 ธ.ค. 2545

นายนิวิสน์ สืบศรี

ผู้อำนวยการ
19 ธ.ค. 2545 – 09 ต.ค. 2550

นายชวดล เพ็ญชรี

ผู้อำนวยการ
09 ต.ค. 2550 – 30 ก.ย. 2554

ดร.มานิต เขียวศรี

ผู้อำนวยการ
02 พ.ย. 2554 – 10 พ.ย. 2557

นายอัศนีศักดิ์ ศิริชัย

ผู้อำนวยการ
11 พ.ย. 2557 – 05 พ.ย. 2558

ดร.ไตรสรณ์ สุวพงษ์

ผู้อำนวยการ
05 พ.ย. 2558 – 30 ก.ย. 2560