ประวัติโรงเรียน

การก่อตั้ง

โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ เดิมชื่อ “โรงเรียนวิสามัญคำเขื่อนแก้ว” ได้เปิดทำการสอน 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 โดยมีคณะกรรมการก่อตั้งโรงเรียนประกอบด้วย

คณะกรรมการก่อตั้ง

  •  พระครูวุฒิศักดิ์ สมณกิจ เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม ประธานกรรมการ
  •  นายเผชิญ จันทรุเบกษา นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว รองประธาน
  •  หัวหน้าส่วนราชการของอำเภอคำเขื่อนแก้วทุกคน กรรมการ
  •  สมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ
  •  นายปั่น ครองยุติ ศึกษาธิการอำเภอ กรรมการและเลขานุการ
  •  นายวิสุทธิ์ บุญวิทย์ ผู้ช่วยศึกาาธิการอำเภอ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการได้รวบรวมเงินบริจาค จากคณะกรรมการและผู้ปกครองนักเรียนโดยเสียสละเงินคนละ 600 บาท เป็นค่าปลูกสร้างอาคารเรียนขนาด 12 ห้องเรียน (ขนาด 11×54 เมตร) เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2500 โดยนายกำจัด ผาติสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้วาง ศิลาฤกษ์ (จึงถือเอาวันที่ 2 กุมภาพันธ์ เป็นวันเกิดโรงเรียน)

เมื่อสร้างอาคารเาร็จเรียบร้อย ฯลฯ มล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานในการรับมอบอาคารเรียน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2503 และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์” เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2503 มีนายจำกัด ผาติสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดป้ายชื่อโรงเรียน

เปิดสอนครั้งแรก

โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ได้เปิดทำการสอนครั้งแรกเมือ่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2500 ตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ปฏิบัติการสอน 2 คน คือ นายสมศักดิ์ ภิรมย์รื่น ครูกรมสามัญศึกษา ช่วยราชการแผนกศึกษาธิการอำเภอคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ เป็นผู้รักษาการตำแหน่งครูใหญ่ และนายเชวง จักรไชย ครูโรงเรียนบ้านแหล่งหนู


พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธศรีโลกนาถศาสดา


ข้อมูลทั่วไป

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

คติธรรม

ปรัชญา

สีประจำโรงเรียน

อักษรย่อ

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

เว็บไซต์

หน่วยงานต้นสังกัด

สถานที่ตั้ง

พระศรีโลกนาถศาสดา

อตฺตนา โจทยตฺตานํ (จงเตือนตนด้วยตนเอง)

มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนางาน

สีฟ้า – สีแดง

ค.ช.

045-791035

045-791297

www.chanupatham.ac.th

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

เลขที่ 564 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110