สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางจิรวรรณ แนวบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัจฉราพรรณ พลเวียงพล

ครูชำนาญการพิเศษ

นายวุฒิศักดิ์ เนื่องแนวน้อย

ครูชำนาญการพิเศษ

นายชาญชิต เชื้อจำพร

ครูชำนาญการ

นายชาญชัย มุ่งลา

ครูชำนาญการ

นางสาวอำนวย  มุ่งงาม

ครูชำนาญการ

นางสาวชมขวัญ  บุญยิ่ง

ครูชำนาญการ

นางสาวประภัสสร แสงกล้า

ครูชำนาญการ

นางสาวภาวดี  สลับศรี

ครู

นายกมลวัฒน์  มุ่งงาม

ครู

นางสาวสุจิตรา  พิจารณ์

ครู

นายฤทธิพล  เสียงใส

ครู

นางสาวเยาวดี ยอดกะโซ่

ครู

นางสาวอรทัย  เชิงหอม

ครูผู้ช่วย

นางสาวไอญาภัทท์  โคตรดี

ครูอัตราจ้าง