วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเกวลิน  บุญทวี

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววงเดือน  แสวงผล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางทัศนีย์  เนื่องแนวน้อย

ครูชำนาญการพิเศษ

นางภัทราพร  จำรูญจิตร

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุภัทรา  ทองวิจิตชูตระกูล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิไล  จวนสาง

ครูชำนาญการพิเศษ

นายวุฒิไกร  ปัดภัย

ครูชำนาญการพิเศษ

นายธงชัย  แซวจันทึก

ครูชำนาญการพิเศษ

นายฐาปนัท  เทียบสี

ครูชำนาญการ

นางอาวาวีน หลั่งน้ำสังข์

ครูชำนาญการ

นางสาววรรณภา  นามแก้ว

ครูชำนาญการ

นางสาวกุลนิดา  ศรีคำเวียง

ครูชำนาญการ

นางศิริพร  ไชยมาศ

ครูชำนาญการ

นางสาวศิรินันท์  สีสรรค์

ครูชำนาญการ

นายวุฒิชัย  สุภาพ

ครูชำนาญการ

นายประหยัด  กาศักดิ์

ครูชำนาญการ

นายยุทธชัย  โกลิยวงศ์สกุล

ครูชำนาญการ

นายฐานันดร  มูลสาร

ครูชำนาญการ

นางสาววิมลฉัตร  ภูศรีฐาน

ครู

นางสาวนวกานต์  แสวงผล

ครู

นายวิศรุต ห้องแซง

ครู

นางสาวสุธาภรณ์  ศรีทอง

พนักงานราชการ

นางสาวศิริลักษณ์  เครือชาลี

พนักงานราชการ

นางสาวสุกัญญา  ไชยงาม

ครูอัตราจ้าง