ภาษาต่างประเทศ

นายสง่า  จันละมา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางพันธุ์ปวีร์  จันทร์เหลือง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัชริญาพร  วรแก่นทราย

ครูชำนาญการพิเศษ

นางพงษ์เพ็ญ  นาเมืองรักษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสาริศา  พรมวงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางธาริดา  ท่าหาญ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางณิชา  พิมพ์ทอง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสมหมาย  ไหลริน

ครูชำนาญการ

นางมนัสธัญญ์ชนก  ไชยช่วย

ครูชำนาญการ

นางสาวณฐพร เศรษฐ์ณัฐภัทร

ครูชำนาญการ

นางสาวอัญชนา  บุญหนุน

ครูชำนาญการ

นางสาววิภาพร จวนสาง

ครูชำนาญการ

นางสาวภาวิณี  อ่อนคำ

ครู

นางสาวพิมพ์พลอย  ศรไชย

ครู

นางสาวชนิดา  โกมลเมธชัย

ครู

นางสาวสนธยา  หวังผล

ครู

นางสาวณัฐติยา  สว่างวงษ์

ครูอัตราจ้าง

นางสาวนพรัช ธรรมวงศ์

ครูอัตราจ้าง

Mr.Noli  Susa  Malilay,Jr.

English Teacher

Mr.Theophilus Kipe

English Teacher

Mr. Cobus Reed

English Teacher

Mr.Richardson Okoye Chukuemeka 

English Teacher

Ms.Naomi Jesang Mining

English Teacher