แนะแนว

นางยลดา  ทองภูบาล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางนัตยา  จันทกรณ์

ครูชำนาญการ

นางสาวสมใจ  กุลบุญญา

ครู

นายปฐพี  มีชัย

ครูพี่เลี้ยงฯ