เจ้าหน้าที่

นางสาวอัญญารัตน์  สิทธิดา

จนท.ทะเบียน / จนท.สนง.วิชาการ

นางสาวนิตยา  กลิ่นแก้วนพรัตน์

จนท.บรรณารักษ์

นางสาวสุธาทิพย์  โสวรรณี

จนท.บัญชี / สนง.งบประมาณ

นางสาวนิตยา  ปิงคะโร

จนท.พัสดุ

นายเอกชัย บุญถูก

จนท.ธุรการโรงเรียน

นางสาวประกาย  พลวุฒิ

จนท.สนง.บุคคล

นายประสิทธิ์  แสงศรี

พนักงานพิมพ์ 4

นายสมเพชร  พาแก้ว

ช่างไฟฟ้า 4

นางสุวรรณ์  จูมศิลป์

แม่บ้าน

นายประสงค์ เข็มทอง

พนักงานทำความสะอาด

นายสุชาติ บุญจูง

พนักงานทำความสะอาด

นายชุณห์  สุดสม

พนักงานทำความสะอาด

นายวิสูตร  โคตรเสนา

พนักงานทำความสะอาด

นายสำเภา  พิมพ์ทอง

พนักงานขับรถยนต์

นายวรวิทย์  สมอยู่

ยามรักษาการณ์