เกี่ยวกับโรงเรียน

การก่อตั้ง

โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ เดิมชื่อ “โรงเรียนวิสามัญคำเขื่อนแก้ว” ได้เปิดทำการสอน 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 โดยมีคณะกรรมการก่อตั้งโรงเรียนประกอบด้วย

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 002-1024x745.jpgรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 001-1024x699.jpgคณะกรรมการก่อตั้ง

  •  พระครูวุฒิศักดิ์ สมณกิจ เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม ประธานกรรมการ
  •  นายเผชิญ จันทรุเบกษา นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว รองประธาน
  •  หัวหน้าส่วนราชการของอำเภอคำเขื่อนแก้วทุกคน กรรมการ
  •  สมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ
  •  นายปั่น ครองยุติ ศึกษาธิการอำเภอ กรรมการและเลขานุการ
  •  นายวิสุทธิ์ บุญวิทย์ ผู้ช่วยศึกาาธิการอำเภอ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการได้รวบรวมเงินบริจาค จากคณะกรรมการและผู้ปกครองนักเรียนโดยเสียสละเงินคนละ 600 บาท เป็นค่าปลูกสร้างอาคารเรียนขนาด 12 ห้องเรียน (ขนาด 11×54 เมตร) เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2500 โดยนายกำจัด ผาติสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้วาง ศิลาฤกษ์ (จึงถือเอาวันที่ 2 กุมภาพันธ์ เป็นวันเกิดโรงเรียน)

เมื่อสร้างอาคารเาร็จเรียบร้อย ฯลฯ มล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานในการรับมอบอาคารเรียน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2503 และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์” เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2503 มีนายจำกัด ผาติสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดป้ายชื่อโรงเรียน

เปิดสอนครั้งแรก

โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ได้เปิดทำการสอนครั้งแรกเมือ่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2500 ตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ปฏิบัติการสอน 2 คน คือ นายสมศักดิ์ ภิรมย์รื่น ครูกรมสามัญศึกษา ช่วยราชการแผนกศึกษาธิการอำเภอคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ เป็นผู้รักษาการตำแหน่งครูใหญ่ และนายเชวง จักรไชย ครูโรงเรียนบ้านแหล่งหนู


พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระพุทธศรีโลกนาถศาสดา

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ prr-915x1024.jpg

ข้อมูลทั่วไป

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : พระศรีโลกนาถศาสดา

คติธรรม : อตฺตนา โจทยตฺตานํ (จงเตือนตนด้วยตนเอง)

ปรัชญา : มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนางาน

สีประจำโรงเรียน : สีฟ้า – สีแดง

อักษรย่อ : ค.ช.

หมายเลขโทรศัพท์ : 045-791035

หมายเลขโทรสาร : 045-791297

เว็บไซต์ : www.chanupatham.ac.th

หน่วยงานต้นสังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 564 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110


สัญลักษณ์ประจำ

ทำเนียบผู้บริหาร

นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำปัจจุบัน
16 พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน

นายสมศักดิ์ ภิรมย์รื่น

รักษาการครูใหญ่
07 พ.ค. 2500 – 14 ก.ค. 2500

นายเชวง จักรไชย

รักษาการครูใหญ่
15 ก.ค. 2500 – 13 เม.ย. 2502

นายประทีป วรภัย

ครูใหญ่
14 เม.ย. 2502 – 01 ธ.ค. 2506

นายเชวง จักรไชย

อาจารย์ใหญ่
02 ธ.ค. 2506 – 29 พ.ย. 2522

นายวินัย เสาหิน

อาจารย์ใหญ่
01 มี.ค 2523 – 03 ก.ย. 2526

นายปิยะ โสนะชัย

ผู้อำนวยการ
04 ต.ค. 2526 – 30 ก.ย. 2529

นายสมพงษ์ สมภักดี

ผู้อำนวยการ
01 ต.ค. 2529 – 21 พ.ย. 2531

ว่าที่ ร.ต. สุนัย เสงี่ยมศักดิ์

ผู้อำนวยการ
21 พ.ย. 2531 – 07 ม.ค. 2537

นายพิชัย พิทยาธรพิทักษ์

ผู้อำนวยการ
07 ม.ค. – 03 มี.ค. 2539

นายศาสตราวุธ บุ้งทอง

ผู้อำนวยการ
04 มี.ค. 2539 – 16 ธ.ค. 2545

นายนิวิสน์ สืบศรี

ผู้อำนวยการ
19 ธ.ค. 2545 – 09 ต.ค. 2550

นายชวดล เพ็ญชรี

ผู้อำนวยการ
09 ต.ค. 2550 – 30 ก.ย. 2554

ดร.มานิต เขียวศรี

ผู้อำนวยการ
02 พ.ย. 2554 – 10 พ.ย. 2557

นายอัศนีศักดิ์ ศิริชัย

ผู้อำนวยการ
11 พ.ย. 2557 – 05 พ.ย. 2558

ดร.ไตรสรณ์ สุวพงษ์

ผู้อำนวยการ
05 พ.ย. 2558 – 30 ก.ย. 2560

โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครอง

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ %E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD-2565-1_127-773x1024.jpg

กรรมการมูลนิธิผดุงจันทรุเบกษาร่วมสามัคคีชนูปถัมภ์

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ %E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD-2565-1_126-773x1024.jpg