ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวาลา ๐๘.๐๐ น.

นายชานล นนทกุลพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเครือ กล่าวลานักเรียนโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเครือ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์