ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นักศึกษาปฏิบัติการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้กล่าวแนะนำตัวกับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์