วันเสาร์ที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ อุทยานการเรียนรู้หลวงปู่ประสาร สุมโน ร่วมชนูปถัมภ์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์