ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ซึ่งในการนี้ นักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของชมรม และนางสาวศิริประภา พุทธรักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๘ นักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ได้แสดงความสามารถพิเศษ การเล่านิทานภาษาอังกฤษ ให้คณะผู้มาศึกษาดูงานได้รับชมรับฟัง ณ ห้องพระมหาธีรนาถ