ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เรื่อง

แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมถ์