ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจ

คนเก่งที่เข้าประกวดแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา ม.ต้น

๑.เด็กหญิงศจีพัชร สอนบุญ

๒.เด็กหญิงพุทธธิดา ชีวสุทธิ์

๓.เด็กหญิงศศิธร ทิวาพัฒน์

คนเก่งที่เข้าประกวดแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา ม.ปลาย

๑.นางสาวอิศราภรณ์ เนินทราย

๒.นางสาวจรรยาพร ศรีวิทยารักษ์

๓.นายรัฐศาสตร พุทธเสน