โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ขอขอบพระคุณสมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับชุมนุมกีฬาบริดจ์ เพื่อนำไปใช้ฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพของทีมนักกีฬาบริดจ์โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ต่อไป

ขอขอบพระคุณมา ณ ทีนี้???