หมวดหมู่: คุณธรรมและความโปร่งใส

นำเสนอผลการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ นายชา…

งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์

วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ งา…