วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ดำเนินการจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานงบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมอุทยานการเรียนรู้หลวงปู่ประสาร สุมโนฯ

เผยแพร่ : Aiyapat khtodee