ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ นางนัตยา จันทกรณ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายชรินทร์ ทองสุข ณ ศาลากลาง จังหวัดยโสธร