โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
ระบบดูแลนักเรียน ผลการเรียน

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

นายอดิศร ศรศิลป์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายศุภวิทย์ จันทร์หอม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

แนวปฏิบัติ

ฝ่ายบริหาร

นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวยุพา ภูมิฐาน

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายชานล นนทกุลพงศ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายอดิศร ศรศิลป์

รักษาการ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ประชาสัมพันธ์

 • ตารางการสอนออนไลน์
 • เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
 • ประกาศโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การเหมาต่างครูต่างชาติ ปีการศึกษา 2564
 • ผลการคัดเลือกบริษัทประกันภัน เพื่อทำประกันภัยอุบัติเหตุให้กับนักเรียน
 • ประกาศรับสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP
 • ประกาศรับสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Gifted Room
 • ประกาศรับสมัคร ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • แจ้งการสอนชดเชยในวันหยุด
 • แจ้งปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ
 • การยกเลิกโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้ได้มาตรฐานตาม กรอบ CEFR (Common European Framework of reference for languages) สําหรับนักเรียน
 • กําหนดแนวปฏิบัติในห้องเรียนของครูและนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การป้องกันและควบคุม
 • งานพัสดุ-การเงิน

  กลุ่มบริหารงาน

  กลุ่มสาระการเรียนรู้

  อัลบั้มภาพ

  กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์
  ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563
  ประกวด TO BE NUMBER ONE
  จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
  พิธีสวนสนามยุวกาชาด ปีการศึกษา 63
  ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน
  โครงการพัฒนาทักษะ Coding
  นิเทศการจัดการเรียนการสอนวังชัยแก้ว
  โครงการพัฒนาอาชีพ

  Logo

  Social

  ที่อยู่

  546 หมู่ 2 ตำบลลุมพุก
  อำเภอคำเขื่อนแก้ว
  จังหวัดยโสธ 35110


  ติดต่อ

  สายตรงผู้อำนวยการ 08-2426-9941
  Phone: 045-791-035
  Fax: 045-791-297