โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ศรีสะเกษ-ยโสธร
ระบบดูแลนักเรียน ผลการเรียน

ฝ่ายบริหาร

นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางพิไลวรรณ สร้อยสิงห์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวยุพา ภูมิฐาน

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายชานล นนทกุลพงศ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายอดิศร ศรศิลป์

รักษาการ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ประชาสัมพันธ์

งานพัสดุ-การเงิน

กลุ่มบริหารงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

อัลบั้มภาพ

กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563
ประกวด TO BE NUMBER ONE
จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
พิธีสวนสนามยุวกาชาด ปีการศึกษา 63
ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน
โครงการพัฒนาทักษะ Coding
นิเทศการจัดการเรียนการสอนวังชัยแก้ว
โครงการพัฒนาอาชีพ

Logo

Social

ที่อยู่

546 หมู่ 2 ตำบลลุมพุก
อำเภอคำเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธ 35110


ติดต่อ

สายตรงผู้อำนวยการ 08-2426-9941
Phone: 045-791-035
Fax: 045-791-297