โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

ปีการศึกษา 2562

CHANUPATHAM SCHOOL

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ยโสธร-ศรีสะเกษ

ฝ่ายบริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศผลสอบ Math Contest 2019 อ่านต่อ
 • เฉลยข้อสอบ MATH CONTEST 2019 อ่านต่อ
 • รายชื่อและบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ Math Contest 2019 อ่านต่อ
 • ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ค.ช. ปีการศึกษา 2563 อ่านต่อ
 • ประกาศผลการสอบ Science Contest 2019 อ่านต่อ
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 อ่านต่อ
 • สอบแข่งขันวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ (Math Contest 2019) ครั้งที่ 28 อ่านต่อ
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัคร ENGLISH CONTEST 2019 อ่านต่อ
 • ประกาศผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ อ่านต่อ
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัคร ENGLISH CONTEST 2019 อ่านต่อ
 • การสอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ Science Contest 2019 อ่านต่อ
 • เอกสาร คู่มือ สรุปผล ปฏิทิน อ่านต่อ
 • Courses for the international training program อ่านต่อ
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อ่านต่อ
 • Courses for the international training program : อ่านต่อ
 • เอกสารโครงการส่งเสริมฯระดับพื้นฐาน อ่านต่อ
 • เกียรติบัตรโครงกำรสอบแข่งขันวัดควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร์ ครั้งที่ 27 อ่านต่อ
 • มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ อ่านต่อ
 • คู่มือนักเรียน โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562 อ่านต่อ
 • ข้อปฏิบัติและสิ่งที่ต้องนำมาในการเข้าค่าย อ่านต่อ
 • กำหนดการปฐมนิเทศและเข้าค่ายปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 อ่านต่อ
 • ประกาศการจัดห้องเรียน ม.1 และ ม.4 อ่านต่อ
 • ประกาศการจัดห้องเรียน ม.1 และ ม.4 อ่านต่อ
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 อ่านต่อ
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 อ่านต่อ
 • ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 อ่านต่อ
 • ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ อ่านต่อ
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ MEP อ่านต่อ
 • แจ้งกำหนดการ ปิด-เปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 อ่านต่อ
 • รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ) อ่านต่อ

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

วีดีทัศน์ สรุปการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ เดิมชื่อ
“โรงเรียนวิสามัญคำเขื่อนแก้ว” สังกัดกรมวิสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2500
ณ บ้านลุมพุก หมู่ 2 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

DIGITAL LEARNING         

DLTV
E-DLTV-S
DLIT สพฐ.
ICT SPM สพม.28

เกี่ยวข้องกับนักเรียน                

ดูผลการเรียน
ตารางเรียน
ปฏิทินงานวิชาการ
Admission

ที่ตั้ง

546 หมู่ 2 ถนนแจ้งสนิท
ตำบลลุมพุก
อำเภอคำเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร 35110

ติดต่อ

สายตรงผู้อำนวยการ
08-2426-9941
Phone: 045-791-035
Fax: 045-791-297