โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ศรีสะเกษ-ยโสธร
ระบบดูแลนักเรียน

ฝ่ายบริหาร

นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางพิไลวรรณ สร้อยสิงห์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางฐาดาภา สิงหะคเชนทร์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวยุพา ภูมิฐาน

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายชานล นนทกุลพงศ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

ประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริหารงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

อัลบั้มภาพ

ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน
โครงการพัฒนาทักษะ Coding
นิเทศการจัดการเรียนการสอนวังชัยแก้ว
โครงการพัฒนาอาชีพ

Logo

Social

ที่อยู่

546 หมู่ 2 ตำบลลุมพุก
อำเภอคำเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธ 35110


ติดต่อ

สายตรงผู้อำนวยการ 08-2426-9941
Phone: 045-791-035
Fax: 045-791-297