โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
ระบบดูแลนักเรียน ผลการเรียน

แนวปฏิบัติ

ฝ่ายบริหาร

นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวยุพา ภูมิฐาน

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายชานล นนทกุลพงศ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายยุทธนา เส้นเศษ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวมานิดา โสมณวัฒน์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ประชาสัมพันธ์

 • ตารางการสอนออนไลน์
 • เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
 • ประกาศโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การเหมาต่างครูต่างชาติ ปีการศึกษา 2564
 • ผลการคัดเลือกบริษัทประกันภัน เพื่อทำประกันภัยอุบัติเหตุให้กับนักเรียน
 • ประกาศรับสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP
 • ประกาศรับสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Gifted Room
 • ประกาศรับสมัคร ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • แจ้งการสอนชดเชยในวันหยุด
 • แจ้งปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ
 • การยกเลิกโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้ได้มาตรฐานตาม กรอบ CEFR (Common European Framework of reference for languages) สําหรับนักเรียน
 • กําหนดแนวปฏิบัติในห้องเรียนของครูและนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การป้องกันและควบคุม
 • งานพัสดุ-การเงิน

  กลุ่มบริหารงาน

  กลุ่มสาระการเรียนรู้

  อัลบั้มภาพ

  กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์
  ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563
  ประกวด TO BE NUMBER ONE
  จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
  พิธีสวนสนามยุวกาชาด ปีการศึกษา 63
  ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน
  โครงการพัฒนาทักษะ Coding
  นิเทศการจัดการเรียนการสอนวังชัยแก้ว
  โครงการพัฒนาอาชีพ

  Logo

  Social

  ที่อยู่

  546 หมู่ 2 ตำบลลุมพุก
  อำเภอคำเขื่อนแก้ว
  จังหวัดยโสธ 35110


  ติดต่อ

  สายตรงผู้อำนวยการ 08-2426-9941
  Phone: 045-791-035
  Fax: 045-791-297