โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
KHAMKHUEANKAEO CHANUPATHAM SCHOOL
ข่าวประชาสัมพันธ์ ค.ช.

ฝ่ายบริหาร

นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวยุพา ภูมิฐาน

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายชานล นนทกุลพงศ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายยุทธนา เส้นเศษ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวมานิดา โสมณวัฒน์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


ป้ายประชาสัมพันธ์

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ปี 2566

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ปีกาศึกษา 2566 ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566

โครงการการจ้างครูต่างประเทศสำหรับห้องเรียนปกติ ปี 2566

โครงการการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็น ตามหลักสูตร (การจ้างครูต่างประเทศสำหรับห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2566

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปี 2566

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คู่มือนักเรียน

Logo

ผลการเรียน

Social

ที่อยู่

564 หมู่ 2 ตำบลลุมพุก
อำเภอคำเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธ 35110


ติดต่อ

สายตรงผู้อำนวยการ 08-2426-9941
Phone: 045-791-035
Fax: 045-791-297