bootstrap html templates

โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

CHANUPATHAM SCHOOL

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ยโสธร-ศรีสะเกษ

ฝ่ายบริหาร

นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร
ผู้อำนวยการ

นายศราวุธ กัลปดี
รองผู้อำนวยการ

นางฐาดาภา สิงหะคเชนทร์
รองผู้อำนวยการ

นางพิไลวรรณ สร้อยสิงห์
รองผู้อำนวยการ

Mobirise

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • การประกวดขับร้องเพลงชิงทุนการศึกษา พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร 2562 อ่านต่อ
  • ประกาศผลการสอบ SCIENCE CONTEST 2018 อ่านต่อ
  • MATH CONTEST 2018 อ่านต่อ
  • SCIENCE CONTEST 2018 อ่านต่อ
  • แบบรายงานโครงการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อ่านต่อ
  • คู่มือการกำกับ ติดตาม และประเมินผล 2561 อ่านต่อ

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

วีดีโอ ทิวทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ เดิมชื่อ
“โรงเรียนวิสามัญคำเขื่อนแก้ว” สังกัดกรมวิสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2500
ณ บ้านลุมพุก หมู่ 2 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ICT                                 

Digital Library
E-DLTV-S
DLIT สพฐ.
ICT SPM สพม.28

เกี่ยวข้องกับนักเรียน                

ดูผลการเรียน
ตารางเรียน
ปฏิทินงานวิชาการ
Admission

นับวันถอยหลังสอบ O-NET ม.3

Address

546 หมู่ 2 ถนนแจ้งสนิท
ตำบลลุมพุก
อำเภอคำเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร 35110

Contacts

Email: Chanupatham.ict@gmail.com
Phone: 045-791-035
Fax: 045-791-297