ประกาศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

แจ้งปิดสถานศึกษา กรณีพิเศษ

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 8 มกราคม 2564
โดยให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
เปิดเรียนในวันที่ 11 มกราคม 2564 อ่านต่อ

ฝ่ายบริหาร

กลุ่มบริหารงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มงาน

ข่าวสถานการณ์ (COVID-19)

 • ประกาศโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ แจ้งปิดสถานศึกษา กรณีพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ชี้แจงแนวปฏิบัติ อ่านต่อ
 • คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษา อ่านต่อ
 • ประกาศโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ แจ้งปิดสถานศึกษา กรณีพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) อ่านต่อ
 • การเข้ามาภายในโรงเรียนของหน่วยงาน บุคคลภายนอก ในสถานการณ์การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ อ่านต่อ
 • ประกาศโรงเรียน เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ อ่านต่อ
 • แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 อ่านต่อ
 • ประชาสัมพันธ์ประกวดออกแบบเสื้อกีฬา อ่านต่อ
 • คู่มือ นักเรียนโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อ่านต่อ
 • ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์สพม.28 ขอความร่วมมือทุกท่านเข้าไปแสดงความคิดเห็นและถามตอบได้ตามช่องทาง อ่านต่อ
 • การจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 อ่านต่อ
 • หน้าประกาศ จัดห้องเรียน ม.4 อ่านต่อ
 • การจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 อ่านต่อ
 • หน้าประกาศ จัดห้องเรียน ม.1 อ่านต่อ
 • รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)ปีการศึกษา ๒๕๖๒ อ่านต่อ
 • รายงานการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ อ่านต่อ
 • ประกาศกำหนดค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2563 อ่านต่อ
 • ใบบันทึกบึกประวัตินักเรียน ปีการศึกษา 2563 อ่านต่อ
 • ใบมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563 อ่านต่อ
 • ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อ่านต่อ
 • ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ่านต่อ
 • คู่มือการประเมิน ITA โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล อ่านต่อ

ประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูล DMC นักเรียน 2,100 คน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร
ชี้แจงคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

YOUTUBE KC

Social Network

ที่ตั้ง

546 หมู่ 2 ถนนแจ้งสนิท
ตำบลลุมพุก
อำเภอคำเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร 35110

ติดต่อ

สายตรงผู้อำนวยการ
08-2426-9941
Phone: 045-791-035
Fax: 045-791-297