หน้าแรก

รอบรั้ว ค.ช.

โครงการอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา yc

ประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

ร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำ TO BE NUMBER ONE เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจและความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

ครงการค่ายปรับวิธีคิดสร้างจิตอาสาต้นกล้า ค.ช.

รับบริจาคโลหิต โดยงานอนามัยโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กลุ่มบริหารทั่วไป

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมสัปดาห์คณิตศาสตร์

สัมภาษณ์และให้คำปรึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กองทัพภาคที่ ๒ มอบทุนการศึกษาโครงการพี่ทหารสานฝัน จำนวน ๕ ทุน

TO BE NUMBER ONE นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวด Yasothon Star Idol 2023

โครงการสร้างเสริมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (กนส.)

DANCERCISE ในงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดยโสธร

ลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว ดำเนินการให้ความรู้ และคัดกรอง RRTTR

เข้าร่วมโครงการค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ในงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดยโสธร

รางวัลชมเชย อันดับที่ ๒ OBEC ESPORTS TOURNAMENT

คณะกรรมการนักเรียน ๒๕๖๖ งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

ค่ายอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 7062/ยส.96

The National Competition of EMI Open House Northeastern Region 2023

การเงิน พัสดุ

นายชานล นนทกุลพงศ์ รองผู้อำนวยการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานและทุนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการการจ้างครูต่างประเทศสำหรับห้องเรียนปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมระดมทุน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษารายการปัจจัยพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการการจ้างครูต่างประเทศสำหรับห้องเรียนปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปฎิทินการศึกษา


คำสั่ง/หนังสือราชการ


ตารางสอบปายภาค0 1/2566


ผลงานความภาคภาคภูมิใจ

รายงาน

วิจัย/ผลงานทางวิชาการ

ข่าวการศึกษา


แนวปฏิบัติ